Home राजनीति यी थिए जनयुद्धको घोषणा गर्ने १९ केन्द्रीय सदस्य

यी थिए जनयुद्धको घोषणा गर्ने १९ केन्द्रीय सदस्य

568
0
SHARE

काठमाड । तकालन नेकपा (माओवाद) ले१० वषको भीषण सघषगरेर नेपाललाई राजनीत नकास दएको छ । देशमा गणतको थापना भएको छ, सघीयता, समावेशी संवधान बनेको छ । देश अहलेआथक समको ृ नयाँचरणमा वेश गरेको छ ।यी सबैउपलिध नेपालमा भएको जनयका ु कारण सभव भएको हो । ताकालन माओवादले२०५२ साल फाग ु न १ गतेजनयको ु घोषणा गरेको थयो । ११ वषलामो सश सघषपछ जनयु २०६३ मसर ५ गते शाित सझौतामा पग ु ेर नयाँगतयतर लायो । जनयमा ु धेरैलेसघषगरे, धेरैको बलदानी भयो, हजार मानस अहलेपन बेपता छन्। यतो महान् यको ु ारभ गदा१९ जना नेता माैकेय सदय थए । यहाँती नेताको नाम उलेख गरएको छ । पोलयरो ू : १. पपकमल ु दाहाल ‘चड’, महामी, २. मोहन वयै ‘करण’, पोलयरो ू सदय, ३. डा. बाबरामु भराई ‘लालवज’, पोलयरो ू सदय, ४. रामबहादरु थापा ‘बादल’, पोलयरो ू सदय, ५. पोटबहादरु बोगट ‘दवाकर’, पोलयरो ू सदय, ६. सीपी गजरु ेल ‘गौरव’, पोलयरो ू सदय । केय समत : ७. हरबोल गजरु ेल ‘शतलक ु मार’, केय सदय, ८. यानसाद गौतम ‘आलोक’, केय सदय, ९. टोपबहादरु रायमाझी ‘अनल’, केय सदय, १०. देवसाद ग ुङ ‘काछाबहादरु’, केय सदय, ११. पफा भसाल ु ‘वयतु ’, केय सदय, १२. दडपाण यौपाने‘दपे’, केय सदय, १३. अिन सापकोटा ‘कचन’, केय सदय, १४. फण आचाय‘अनल’, केय सदय, १५. लोके वट ‘अयास’, केय सदय, १६. हरभत कंडले ‘तीक’, केय सदय, १७. मातका ृ यादव ‘रामसहं ’, केय सदय, १८. दनेश शमा‘सागर’, केय सदय, १९. नारायण शमा‘कमलसाद’, केय सदय। यी १९ जना केय सदयमयेचड, बादल, हरबोल गजरु ेल, टोपबहादरु रायमाझी, देव ग ुङ, पफा भसाल ु , अिन सापकोटा, माृतका यादव र नारायण शमानेकपाको महवपणू िजमेवारमा छन्। यसगर ै मोहन वयै , डा. बाबरामु भराई, सीपी गजरु ेल, लोके वट मलधारबाट ु अलग भएर अलग समहू बनाएका छन्। वयै , गजरु ेललेनेकपा (ाितकार–माओवाद) लेगठन गरेका छन,्डा. बाबरामु भराई नयाँ शितका संयोजक छन्भनेलोके वट नेकपाबाट अलग भएर बसेका छन्। जनयका ु केय सदयमयेसरु ेश वालेको २०५६ सालमा हया भयो भनेदडपाण यौपानेबेपता पारए । खर वता माननेयानसाद गौतम ‘आलोक’ पन यकु ैममा मारए, जतबेला उनी पाट कावाहमा थए । यसगर ै पोटबहादरु बोगटको शाित यामा आएपछ दयघातका कारण नधन भयो ।

SOURCEwww.sandeshnepal.com/wp-admin/post-new.php
SHARE
Previous articleअार्सनलद्वारा टोटनह्याम पराजित
Next articleम्याक्रोंले बोलाए अर्जेन्ट सुरक्षा बैठक
अर्थ / व्यवसाय,पर्यटन, साहित्य / सस्कृति र लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख जनजागरणलाई केन्द्रमा राख्दै सत्यतथ्यमा आधारित समाचार र प्रगति उन्मुख विचार प्रवाहप्रति समर्पित अनलाइन समाचार सन्देश नेपाल डट कम लाइ माया गरेर लाइक र फलो गर्नु हुने सम्पूर्ण मा म सन्देश नेपाल को संचालक कमल भुसाल “चञ्चल “ हार्दिक धन्यवाद एवंम कृतज्ञता ब्याक्त गर्दछु l

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here